Member

ここでは、門田研究室のゆかいなメンバーを紹介します!
 
 

メンバー紹介


Associate professer


Hiroshi Kadota

 

Bachelor-4th

Katsuaki Imai

 
 

Akiho Kawanishi

 
 

Yuya Satozaki

 
 

Ryo Toyoda

 
 

Atsunori Hirata

 
 

Taku Morimoto

 
 

Aya Yokota

 
 

Bachelor-3th

Siori Taga

 
 

Sora Tateiwa

 
 

Kazuki Tarumi

 
 

Reia Teragawa

 
 

Daiki Hiramatsu

 
 

Kazuki Miyatake

 
 

Yuko Myojin