Member

ここでは、門田研究室のゆかいなメンバーを紹介します!
 
 

メンバー紹介

Associate professer

 

Hiroshi Kadota

 Master-2st

Tatsuya Miyazaki

 
 

Master-1st

Ina Gakuto

 
 

Nojiri Natsuki

 
 

Bachelor-4th

Ito Seiya

 
 

Kuribayasi Yusuke

 
 

Tukawaki Sakura

 
 

Noguchi Rina

 
 

Hara Saaya

 
 

Bachelor-3rd

Ota Takato

 
 

Okano Yuka

 
 

Fujimoto Wataru

 
 

Honda Naoki

 
 

Yamada Syouya

 
 

Bachelor-2rd

Fukui Katuzirou