Member

ここでは、門田研究室のゆかいなメンバーを紹介します!
 
 

メンバー紹介

Associate professer

 

Hiroshi Kadota

 


Master-1st

Tatsuya Miyazaki

 
 

Bachelor-4th

Ishii Suzuka

 
 

Ina Gakuto

 
 

Shibahara Mana

 
 

Tachibana Fuki

 
 

Nojiri Natsuki

 
 

Asami Yuto

 
 

Bachelor-3rd

Ito Seiya

 
 

Kuribayasi Yusuke

 
 

Tukawaki Sakura

 
 

Noguchi Rina

 
 

Hara Saaya

 
 

Bachelor-2nd

Okano Yuka